How are we compensating for MyNolla Strip's production?

Me MyNollalla haluamme toimia mahdollisimman kestävästi. Vaikka haluamme vaikuttaa ympäristöön mahdollisimman vähän, tuotanto aiheuttaa aina päästöjä. Materiaalit, logistiikka, valmistus – kaikella on vaikutusta. Voimme tietysti vähentää vaikutusta toimimalla paikallisesti ja minimoimalla logistiset päästöt sekä varmistamalla, että tuotantomme on rakennettu kestävälle pohjalle vastuullisen hankinnan ja kumppanuuksien avulla. Kaikki alkaa siitä, että toiminta rakennetaan mahdollisimman kestävälle pohjalle ja päätökset tehdään vastuullisuus edellä. Silti mielestämme se ei riitä. Tuotannon päästöjemme kompensointi sopivan toimijan kanssa mahdollistaa vastuullisempien tuotteiden valmistuksen ja myynnin, sekä myös hiilikompensoidun tuotteen asiakkaillemme. 

 

Tuotannon hiilijalanjälki on laskettu

 

MyNollan hiilijalanjälki on laskettu Karjalan ammattikorkeakoulun Energia- ja ympäristötekniikan opiskelijoiden projektina. Ympäristövaikutukset mallinnettiin SimaPro - elinkaarianalyysiohjelmalla. Elinkaarimallinnus rajoittuu hetkeen, jolloin tuote on koottuna ja pakattuna, ja lasketaan tuotekohtaisesti, jotta saadaan selville yhden valmistettavan MyNolla Stripin hiilijalanjälki aina materiaalien valinnasta siihen pisteeseen, jolloin se on valmiina varastossa.

MyNollan kokonaishiilijalanjälki laskettiin 3,99 kg CO2 ekv. Vertailun vuoksi tuotannon päästöt vastaavat noin 27 kilometrin matkaa autolla.

 

Kompensoimme päästöt suomalaisen yrityksen hankkeella

 

MyNollan koko tuotannon hiilijalanjälki kompensoidaan metsähiilinieluprojekteilla Suomessa. Korvauspalvelu on ostettu suomalaiselta operaattorilta Ilmastoavulta. Olemme laskeneet ja kompensoineet koko vuoden 2022 tuotannon jalanjäljen.

Ilmastoapu on palveluntarjoaja, jonka kautta yritykset saavat laadukkaita asiantuntijapalveluita, kuten hiilijalanjälkilaskelmia ja ilmastoneuvontaa. MyNollan korvaus tehdään hiilinieluprojekteilla, joissa männyn taimia ostetaan ja istutetaan turvetuotannosta poistettavaan metsään tai muusta käytöstä vapautettuun turvemaahan. Olemme saaneet tietolomakkeen, jossa on yleiskuvaus alueesta, istutusalue kartalla ja tarkat karttakoordinaatit.

Mahdollisista odottamattomista metsävahingoista, kuten tulipalosta, hyönteistuhoista, myrskytuhoista jne. aiheutuvat vahingot korvataan istuttamalla uusia taimia vahingoittuneiden puiden tilalle. 

 

 

Miten voimme olla varmoja että kompensointi todella tapahtuu?

 

 

Yksi prioriteeteista on varmistaa, että valittu korvausmetodi on sertifioitu ja täydentävä, eli se ei tapahtuisi ilman erillistä korvausprojektia. Koska nykyiset lait eivät edellytä muusta käytöstä vapautuvan turvemaan metsitystä, Ilmastoavun hiilinieluhanke on aidosti lisäpäästövähennys.

Ilmastoavun korvaus on PEFC-sertifioitu. PEFC-sertifioinnissa metsien hoidolle asetetaan lukuisia vaatimuksia, jotka koskevat mm. metsien monimuotoisuuden turvaamista, metsien terveyden ja kasvun ylläpitämistä sekä virkistyskäyttöä. Riippumattomat tarkastajat valvovat säännöllisesti, että metsiä hoidetaan näiden vaatimusten mukaisesti. Lisätietoa löytyy täältä

Kun tarjottavia sertifioituja projekteja valitaan, Ilmastoapu varmistaa että seuraavat ehdot täyttyvät:

  • Päästövähennys eli hiilinielu on ylimääräistä lähtötilanteeseen verrattuna, eli se ei toteutuisi ilman kompensointiprojektia.
  • Korvauksen tuottaman päästövähennyksen määrän laskemiseen tulee käyttää hanketyyppiin sopivia ja tunnustettuja laskentamenetelmiä.
  • Hankkeen vaikutukset ovat pysyviä, joten ilmastovaikutukset eivät ole lyhytaikaisia. Käytännössä pysyvyys tarkoittaa usein sadan vuoden ajanjaksoa, joka katsotaan riittävän pitkäksi ilmastokriisin torjunnassa.
  • Päästövähennysten syntymistä on seurattava ja raportoitava säännöllisesti. Raporttien tulee myös olla julkisesti saatavilla.
  • Ulkopuolisen todentajan on varmistettava päästövähennysten syntyminen ja todentamisraportin on oltava julkisesti saatavilla.
  • Kukin korvaukseen käytetty yksikkö lasketaan vain kerran, eli se mitätöidään varmennejärjestelmän rekisterissä, jotta sitä ei voida käyttää uudelleen.
  • Päästöjen vähentäminen tai hiilinielujen lisääntyminen ei saa johtaa päästöjen lisääntymiseen tai hiilinielujen vähenemiseen muualla, eli hiilivuodon riski on minimoitava.
  • Hankkeista ei saa aiheutua merkittävää haittaa paikallisille ihmisille, ympäristölle, eläimille tai toimeentulolle.

 

Miksi juuri suomalaisia metsiä?

 

Pidämme globaalia ilmastonsuojelua erittäin tärkeänä. Koska olemme kuitenkin suomalainen yritys, joka hankkii suomalaista puuta ja käyttää puuta tuotteissa, suomalaisista metsistä ja puista huolehtiminen tuntui heti omalta. Nykyisillä hakkuu tavoitteilla Suomen metsien määrä uhkaa vähentyä merkittävästi.

Metsillä on suuri rooli ilmastonmuutoksessa ja ympäristön turvallisuudessa. Ne sitovat kasvillisuuteen ja maaperään hiilidioksidia, ilmakehän tärkeintä kasvihuonekaasua. Siten metsät toimivat tehokkaina hiilinieluina ja poistavat ilmastoa lämmittävää hiilidioksidia ilmakehästä, kunhan niistä huolehditaan. Metsittämällä turvetuotannosta vapautuneita alueita ne muuttuvat hiilidioksidilähteestä hiilinieluiksi. Joka vuosi 2000-5000 hehtaaria turvemaata vapautuu tuotannosta. Turvetuotannon pinta-ala on tällä hetkellä noin 60 000 hehtaaria.

Voit lukea kompensoinnista lisää täältä.

Uusimpien tutkimusten mukaan turvemaalla kasvava puu sitoo keskimäärin 600 kg eli 0,6 tonnia hiilidioksidia elinkaarensa aikana. Ilmastoapu-hankkeessa metsiin istutetaan männyn taimia ja yhteensä 2500 puuta hehtaaria kohden Metsäkeskuksen soiden metsitysohjeen mukaisesti.

Puunistutus kompensaationa ei tietenkään tapahdu heti. Kestää aikaa, ennen kuin taimet kasvavat ja alkavat sitoa hiilidioksidia. Ratkaisu ei ole täydellinen, ja kompensoinnissa on vielä paljon kehitettävää. Pysymme myös jatkossa ajan tasalla mahdollisuuksista, jotta voimme aidosti vaikuttaa ympäristön hyvinvointiin ja tarjota asiakkaillemme aidosti kompensoituja tuotteita myös jatkossa.